Hovden massetak i Bykle kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Uleberg Maskin og Transport AS.

Søknaden gjelder Hovden massetak på gbnr. 2/1 i Bykle kommune. Omsøkt område er om lag 20 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4 og 5. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 10 000 - 15 000 m3 og totalt uttak på om lag 20 000 m3. Området er i reguleringsbestemmelser for Hovden massetak, datert 16. januar 2008, regulert til industri/lager og steinbrudd/massetak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 26. november 2020