Hovda Grustak i Åmot kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Rena Pukk og Grus AS.

Søknaden gjelder Hovda Grustak gnr/bnr 27/7i Åmot kommune. Uttaket ligger ca 9 km nord for Rena sentrum, på østsiden av Rv 3. Størrelsen på det omsøkte arealet er 138 dekar. Totalt uttaksvolum er anslått til å være i underkant av 1300 000 m3. Årlig forventet uttak er på 15 000 m3.

Det foreligger reguleringsplan for området, «Sak 86/98», med vedtaksdato 05. november 1998. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til massetak. Mineralressursen som skal tas ut tilhører kategorien grunneiers mineraler, i form av stein, sand og grus. Verdien av forekomsten er vurdert å være svært viktig på kommunalt nivå.

Saken legges ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 7. oktober 2015