Hole-brudd i Vestre Toten kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Miljø Kalk AS.

Miljø Kalk AS (org.nr. 882 153 002) søker om uttak i Hole-brudd i Vestre Toten kommune. Uttaket er lokalisert på deler av eiendommene gbnr. 88/9, 88/57 og 88/8, 31-32, 41-42. Omsøkt konsesjonsområde utgjør ca. 95 dekar og fremkommer av vedlagt kart på side 14 i høringsvedlegget (området er endret av tiltakshaver etter at søknadskjemaet ble sendt inn). Området er regulert til steinbrudd/massetak i reguleringsplanen for Hole kalkverk, Bøverbru, vedtatt 4.11.2015 (planID. 0529114).

I følge søker ligger bruddet i en sedimentær kalksteinforekomst og den består av 3 kvaliteter, kalkstein (kvalitet A), sandstein (kvalitet B) og karbonatrik siltstein (kvalitet C). Kalksteinen brukes til landbruk, bygg og anlegg og industri, mens sandsteinen og karbonatrik siltstein brukes primært til bygg og anlegg.

Tiltakshaver har estimert totalt uttaksvolum til å være ca. 2 150 000 m3 masse og forventet årlig uttak til å være ca. 95 000 m3 masse. Søker opplyser om at det ikke tas ut vrakrester med behov for deponi.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 14. desember 2018