Hokksund pukkverk i Øvre Eiker kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Veidekke Industri AS.

Hokksund pukkverk er lokalisert på gnr./bnr. 87/1 og gnr./bnr. 88/1 i Øvre Eiker kommune. Totalt omsøkt område er på 206 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i vedtak av 15. oktober 2008 regulert til område for masseuttak (Plan-ID 0554-1).

Det opplyses i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av fast fjell. Råstoffene skal benyttes til ulike bygg- og anleggsformål. Det er estimert et årlig uttak på omkring 120 000 m3 og et totaluttak på 6 000 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 29. oktober 2018