Hogstad i Sandnes kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Lars Olav Tjessem.

Hogstad er lokalisert på gnr. 105 bnr. 1 i Sandnes kommune. Området det søkes om driftskonsesjon for omfatter et areal på 50 dekar. Det er i søknaden anslått at det skal tas ut totalt 167 000 m3 masse. Forventet årlig uttak er oppgitt å være 10 000 m3. Forekomsten består av bre- og elvavsetting. Den er noe blandet og følgelig er ikke alt anvendelig til betongformål. Hovedformålet er bruk til betong(80 %).

Området er i reguleringsplan nr. 2003 123 vedtatt 05.09.2006 regulert til masseuttak.

Saken legges nå ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 27. januar 2016