Høgsæter i Sel kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsejon fra Dovreskifer AS.

Søknaden gjelder Høgsæter på del av gnr/bnr. 337/1 (Åsåren sameie) i Sel kommune. Omsøkt område (hele konsesjonsområdet) er om lag 354,6 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 12 og 13. Det er anslått et årlig uttak av masser 15 000 m3 og totalt uttak på ca. 415 000 m3. Bruksområdet for ressursen er utvinning av skifer og murblokker.

Området er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel for Sel kommune, vedtatt 20.06.2016.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 18. november 2022