Høgemoen i Luster kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (minerallova) frå Ole Mads Norenberg.

Ole Mads Norenberg har søkt om driftskonsesjon for Høgemoen på eigedomen gbnr. 88/6 i Luster kommune. Omsøkt område er oppgjeve å vere 100 daa. Anslått totalvolum for førekomsten er 2 000 000 m3 og tiltakshavar antar at han skal ta ut 20 000 m3 i året. Førekomsten er klassifisert som grunneigers mineralar. I følgje tiltakshavaren er førekomsten ei moreneførekomst. Sanda blir hovudsakeleg nytta som tilslag i betong, men også litt som fyll i kabelgrøft. Steinen nyttast til singel, og store runde steinar blir knust ned til pukk og singel.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 17. august 2016