Høgåsen steinbrudd i Røyken kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra JOGRA Steinindustri AS.

JOGRA Steinindustri AS søker om driftskonsesjon for Høgåsen steinbrudd, lokalisert på gbnr. 81/1 og 81/10, i Røyken kommune. Ifølge tiltakshaver er størrelsen på omsøkt areal ca. 45 daa og er noe mindre enn område avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel for Røyken kommune. Tiltakshaver anslår at totalvolumet innenfor uttaksområdet er ca. 60 000 m3. Uttakstakten vil kunne variere med markedet, men tiltakshaver oppgir at de forventer å ta ut ca. 1 500 m3 masser årlig. Forekomsten tilhører mineralkategorien grunneiers mineraler.

Tiltakshaver beskriver forekomsten å være drammensgranitt av middels kvalitet. Massene skal primært brukes som naturstein til bygg og anlegg.

Området er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel 2015-2027 for Røyken kommune.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er nå tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vårt behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 13. desember 2018