Himberg pukkverk i Re kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Veidekke Industri AS med org.nr. 913 536 770.

Himberg pukkverk er lokalisert på gnr./bnr. 267/5, 267/15 og 267/6,8 i Re kommune. Totalt omsøkt område utgjør 148 dekar og fremgår av kart på side 14 i høringsvedlegget. Uttaksområdet er i detaljregulering avsatt til område for steinbrudd og masseuttak, vedtatt 21. juni 2016 (plan-ID 20120016). Driften omfatter i hovedsak uttak av fast fjell. Det estimert et årlig uttak på 80 000 m3 og et anslått totaluttak på 2 500 000 m3.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 29. november 2018