Hestamoen i Forsand kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 frå Forsand Sandkompani AS.

Forsand Sandkompani AS søkjer om driftskonsesjon for uttak av sand på Hestamoen i Forsand kommune. Ifylgje søknadsskjema er omsøkt areal 132 daa, med eit anslått totalvolum på 1 290 000 m3. Tiltakshavaren oppgir at dei ser for seg å ta ut om lag 140 000 m3 årleg. Det er, ifylgje søknadsskjemaet, ikkje drift i området i dag. Førekomsten er kategorisert som grunneigars mineral.

Ifylgje tiltakshavaren er ressursen kategorisert som nasjonalt viktig i Regionalplan for byggeråstoff. Tiltakshavaren beskriv at massane består av 8-10 meter horisontale lag av sortert grus over skrålag av sand.

Området er regulert i eigen reguleringsplan «Reguleringsplan for Hestamoen» vedtatt den 15. mai 2016 samt at det er utarbeidd reguleringsplan for Bergekrossen. Etter avslutta uttak skal området tilbakeførast til landbruksføremål.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gjev nærare orientering om DMF sine forventingar til høyringsfråsegnene og handsaminga vår av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 2. mars 2018