Herstua grus i Nannestad kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Herstua Grus AS.

Herstua Grus AS (org.nr. 853 558 052) søker om uttak av løsmasse på eiendommen gbnr. 144/51 i Nannestad kommune. Området utgjør ca. 98 m2   og er identisk med området for eiendommen gbnr. 144/51. I løpet av søknadsprosessen har omsøkt konsesjonsområde blitt redusert og omfatter ikke lenger eiendommen 144/3. Opplysningene i vedlagt søknadsskjema er ikke oppdatert med hensyn til denne endringen. Omsøkt konsesjonsområde fremkommer av kart i vedlegg 1.

Totalt uttak på omsøkt område er beregnet til ca. 612 000 m3, og gjennomsnittlig uttaksvolum er estimert til å være 38 250 m3 masse. Søker opplyser at det er planlagt drift frem til 2035, men at uttaket vil være styrt av etterspørselen i markedet og bestemmelsene i reguleringsplanen.

NGU har klassifisert ressursen av sand og grus til å være av lokal betydning (pukk og grusdatabasen). Ifølge søker har NGU registrert forekomsten med 7 meter nyttbare masser med et grusinnhold som varierer fra 5 - 40 % og 5 % stein.

Omsøkt konsesjonsområde er regulert til massetak i detaljreguleringsplan for Herstua grus masseuttak og næringsområder (vedtatt 17.03.2015, Planident. 11-01), og omfatter områder med henholdsvis arealformål Masseuttak /Deponi/LNF og Masseuttak/LNF1 –b.

Ifølge reguleringsplanbestemmelse § 7.5 kan feltet med kombinert formål Masseuttak/Deponi/LNF benyttes til deponi av inert avfall dersom det gis tillatelse fra fylkesmannen etter søknad. Et annet foretak enn søker, Herstua Miljø AS (org.nr. 999 262 767) har fått tillatelse etter forurensningsloven til etablering og drift av deponi på eiendommen 144/51 (jf. Fylkesmannens vedtak av 9.5.2017). Deponeringsfasen er også vist i driftsplanen for å illustrere hvordan landskapet vil se ut etter endt uttak og deponering.

Søknadskjema og forslag til driftsplan finner dere i vedlegg 2. Som vedlegg til driftsplanen er det vedlagt reguleringsplankart, reguleringsbestemmelser, tillatelse til Herstua Miljø AS for etablering og drift av deponi m.m., se vedlegg 3 til søknaden.

Det er fastsatt hensynssoner i reguleringsplanen vedrørende høyspent, frisikt, hensyn grønnstruktur, hensyn landskap (vassdrag) og bevaring kulturmiljø. Hensynssone for høyspent (H370_1 og H370_2) krysser omsøkt konsesjonsområde, og hensynssone landskap grenser til omsøkt område i vest (for nærmere detaljer se vedlegg 3).

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 20. august 2019