Hendvågen steinbrudd i Averøy kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Henda Pukk AS (org. nr. 820 896 602) for uttak av fast fjell på gnr. 78 bnr. 224 og 9 i Averøy kommune.

Omsøkt område er om lag 77 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak på om lag 100.000 m3 og totalt uttak på om lag 970.000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til råstoffutvinning og regulert til område for steinbrudd/masseuttak i reguleringsplan for «Hendvågen steinbrudd (plan ID: 20180002», revidert 02.09.2021. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 19. august 2022