Hellvik (Krokavatnet) i Eigersund kommune / Hå kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Egersund Granite AS for Hellvik (Krokavatnet) på følgende eiendommer i Eigersund kommune:

 

Gnr. 60 bnr. 15

Gnr. 60 bnr. 19

Gnr. 60 bnr. 20

Gnr. 60 bnr. 21

Gnr. 60 bnr. 22

Gnr. 60 bnr. 23

Gnr. 60 bnr. 25

Gnr. 60 bnr. 27

Gnr. 60 bnr. 28

Gnr. 60 bnr. 29

Gnr. 60 bnr. 30

Gnr. 60 bnr. 31

Gnr. 60 bnr. 32

Gnr. 60 bnr. 36

Gnr. 60 bnr. 41

I tillegg omfatter konsesjonssøknaden eiendommen gnr. 84 bnr. 2 i Hå kommune:

Omsøkt område er om lag 206 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4 og 5. Det er videre i driftsplanen anslått et årlig uttak av ca. 3000 m3 salgbar blokk og ca. 47 000 m3 fast fjell pr år. Ytterligere opplysninger om dette fremkommer i høringsvedlegget på side 16.

Området er regulert i reguleringsplan Hellvik og Småtjønna Steinindustriområde (Plan IIII), vedtatt 22.4.2013 i Eigersund kommune og 20.06.2013 i Hå kommune. Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Lørdag, 20. november 2021