Heier Pukkverk i Enebakk kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Feiring Bruk AS.

Heier Pukkverk er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 52/1 og 55/1 Enebakk kommune. Det omsøkte området er på om lag 203 dekar og fremgår av kart på side 13 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «Steinbrudd og masseuttak» i reguleringsplan med plan-ID 453 og navn «Heier Pukkverk». Det er oppgitt at forekomsten består av granittisk gneis til de fleste aktuelle handelsfraksjoner. Det er estimert et årlig uttak på om lag 80 000 m3 og et totalt uttak på 4 382 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 21. august 2018