Hegna grustak i Notodden kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Hegna grustak.

Hegna er et grustak lokalisert på gnr./bnr. 4/3 i Notodden kommune. Det omsøkte området er om lag 86 dekar og fremgår av kart på side 4 og 5 i høringsvedlegget. Omsøkt område er avsatt til masseuttak og LNF-område i kommunens arealplan. Videre er planlegging av detaljregulering igangsatt for det omsøkte området. Det er oppgitt at forekomsten består løsmasser og vil benyttes hovedsakelig til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vedlikeholdsoppgaver. Det er estimert et årlig uttak på om lag 20-25 000 m3 og et totalt uttak på 1 650 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 22. mai 2018