Heen sand i Ringerike kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Ragnhild E. Waagaard.

Ragnhild E. Waagaard søker om driftskonsesjon for Heen sand i Ringerike kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 130 dekar og er lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 271/137. Kart på side 4 og 5 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde. Området er i kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019, med planID 060531012019, avsatt til råstoffutvinning.

Forekomsten som skal utvinnes består av løsmasser, grus og sand, avsatt av isranddelta som skal benyttes til støpesand og pussesand, rundstein og naturgrus. Totalvolum for uttaksvirksomheten er anslått å være 1 600 000 m3, og anslått årlig uttaksmengde er 20 000 m3. DMF bemerker at totalvolumet på 1 500 000 m3 oppgitt i søknadsskjemaet er et eldre anslag.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 21. august 2020