Heen grustak i Ringerike kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra John Myrvang AS.

Det omsøkte arealet er 400 daa og framgår av reguleringsplankart som ligger ved høringsbrevet. Konsesjonsgrensen er sammenfallende med rødstiplet linje som fremgår av kart med navn «eksisterende situasjon» med foreløpig dato 19. februar 2015. Tiltakshaver har anslått uttakets totalvolum til å være 12 000 000 m3, med et forventet årlig uttak på 150 000 m3. Mineralforekomsten er klassifisert som grunneiers mineraler og tiltakshaver har lagt fram avtale om utvinningsrett for området.  Forekomsten er del av naturlig breavsetning fra istiden. Tilslaget fra grusuttaket er ifølge tiltakshaver godkjent til bruk i betong og asfalt.

Saken legges nå ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 9. mars 2016