Haugerberget i Åsnes kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Solør Pukk AS.

Søknaden gjelder uttak av gneis på eiendommen gbnr. 169/1 i Åsnes kommune. Størrelsen på det omsøkte arealet er på 51 daa. Anslått totalvolum er oppgitt til 740 000 m3 masse, med et forventet årlig uttak på 11 000 m3 masse. Dette gir en forventet levetid på uttaket på ca. 65 år. Uttakets varighet vil imidlertid bli påvirket av etterspørselen av mineralske ressurser i markedet.

Uttaket er i henhold til reguleringsplanen «Haugerberget Pukkverk AS» regulert til steinbrudd og masseuttak. Det legges opp til drift i fire etapper. Etterbruken av området er ifølge driftsplanen regulert til industri. For videre beskrivelse av driften henvises til driftsplanen, som ligger ute på våre hjemmesider.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 15. februar 2019