Hanslien i Vågå kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) for Hanslien masseuttak i Vågå kommune, datert 19.11.14. Søker er Harald Sve Bjørndal.

Søknaden gjelder Hanslien massetak på gnr/bnr 161/9 i Vågå kommune. Masseuttaket ligger langs Fylkesvei 436, på sørsiden av elven Otta ca. 12 km vest for tettstedet Otta og ca. 20 km øst for kommunesenteret Vågå. Det omsøkte området er på ca. 43,9 dekar. Det foreligger en reguleringsplan for området vedtatt 09.93.2004. Området er avsatt til råstoff i kommuneplanens arealdel. 

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes skriftlig innen 17. juli 2015.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 17. juli 2015