Hanestad fjelltak i Rendalen kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i mineralloven for Hanestad fjelltak. Søker er S. Lillestrøm AS.

Steinbruddet ligger ca. 6 km nord for Atna på østsiden av Rv. 3, på del av gnr./bnr. 31/1 i Rendalen kommune. Omsøkt areal er på 90,2 daa, tilsvarende områdene M1, L1, L2 og L3 i reguleringsplan R46 Hanestad fjelltak vedtatt 29.04.2014. Hanestad fjelltak er et eldre steinbrudd, hvor ny driver ønsker å igangsette uttak.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Vi ber om at høringsuttalelsen sendes innen 03.08.2015.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 3. august 2015