Handeland i Sirdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Risa AS.

Søknadsområdet på Handeland er lokalisert på gbnr. 11/1 i Sirdal kommune. Det omsøkte området er 80 dekar. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak. Det finnes i tillegg reguleringsplan for området med plan id: 2007006.

Det er oppgitt at forekomsten består av sand, grus, stein og annen løsmasse. Søker oppgir at hovedformålet med uttaket er å benytte massen til byggeaktivitet i Sirdal. Det er estimert et årlig uttak på om lag 40 000m3 og et totalt uttak på 290 000m3. Forventet tidsrom for uttaket av massene er i søknaden opplyst å være fra 2008 – 2026.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 29. august 2016