Hanasand uttak i Rennesøy kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Lindanger Pukk og Grus AS.

Søknaden gjelder Hanasand uttak på gbnr. 41/17 i Rennesøy kommune. Omsøkt område er om lag 34 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 30 000 -70 000 m3 og totalt uttak på om lag 800 000 m3. Årlig uttaksmengde vil kunne variere noe med etterspørsel og markedssituasjonen. Omsøkt område er i reguleringsplan for Hanasand Næringsområde, vedtatt 17. desember 2015, regulert til industriområde med rekkefølgebestemmelse om at det tillates masseuttak der før områdene rundt er ferdig.

DMF gjør oppmerksom på at det her søkes om en utvidelse av allerede eksisterende konsesjonsområde for Hanasand. Se bilde av Hanasand Industriområde del 1 og 2 i høringsvedlegget på s. 16.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 22. november 2019