Hamn grustak i Vevelstad kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Knut Knausmark.

Hamn grustak er lokalisert på gnr./bnr. 3/6 i Vevelstad kommune. Totalt omsøkt område er 19 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til område for råstoffutvinning. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av grus. Råstoffene skal blant annet benyttes som fyllmasser og støpsand.

Det er estimert et årlig uttak på omkring 500 - 2000 m3. DMF viser til at rettighetsforholdet til grusen er avklart av Helgeland jordskifterett, sak nr. 7/2002. Det følger av bruksordningen til jordskiftedommen at tiltakshaver har rettigheter til 50 % av grusen. Samlet utgjør dette om lag 10 000 m3 – 17 000 m3 masser avhengig av uttaksdybde, se tabell på side 22 i høringsvedlegget. Totaluttaket kan derfor ikke overstige 10 000 m3 – 17 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 28. februar 2018