Hammerfall i Sørfold kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Omya Hustadmarmor AS.

Omya Hustadmarmor AS søker om driftskonsesjon for Hammerfall dolomittgruve. Søknaden gjelder eiendommene 61/3, 61/5, 61/8, 61/20, 61/21, 61/28, 61/52, 61/56, 61/57 i Sørfold kommune. Uttaket skjer i underjordsgruva i Hammerfall og består av dolomitt. Dagbruddet er avsatt i kommuneplanen som område for råstoffutvinning.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 30. november 2020