Hallonenåsen grustak i Sør-Varanger kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Oscar Sundquist AS.

Hallonenåsen er lokalisert på gnr./bnr. 18/1 festenummer 11 i Sør-Varanger kommune. Totalt omsøkt område er 250 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Område er i vedtak av 23. mars 1983 regulert til område for grustak (Plan-ID 1983100).  Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av grus og sand. Tiltakshaver opplyser at råstoffene skal benyttes til betongproduksjon, asfalttilslag og veigrus. Det er estimert et årlig uttak på omkring 75 000 – 100 000 m3 og et anslått totaluttak på 4 500 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Søndag, 18. februar 2018