Halbrentslia/Reset i Førde kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (minerallova) fra Røyseth Maskin AS, org.nr. 911 715 732 (tidl. Førde Granitt AS), datert 6. mars 2013.

Halbrentslia / Reset er lokalisert på gnr./bnr. 62/890 og 62/938, ved E 39, cirka 3 km sør for Førde sentrum. Området som det søkast om driftskonsesjon for har eit areal på 120 daa. Anslått totalvolum for uttaket er 2 500 000 m3 masse. Forventa årleg uttak er 40 000 m3. Det årlege uttaket vil variere med etterspurnaden. Søker informerer at førekomsten består av granittisk gneis, og har vore nytta til grovare murarbeid. I dag vert mesteparten av utteken masse arbeide med på staden, for å brukast til murbygging og forblending. Massar som ikkje er eigna for dette, nyttast enten direkte som fyllmasse, eller knusast ned til pukk og grus. Området er i reguleringsplan med planid 20070001 vedtatt 22.11.2007 regulert til masseuttak og masseuttak/industri/kontor. Saksdokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim.
Frist for å avgi høringsuttalelser
Søndag, 20. desember 2015