Håkestad (Krukåsen) i Larvik kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Lundhs AS.

Søknaden gjelder uttak av larvikitt på eiendommene gbnr. 1056/1, 1056/2 og 1064/6 i Larvik kommune. Anslått berørt areal er angitt til ca. 130 daa og fremgår av kart over konsesjonsområde som er en del av høringsvedleggene.

Anslått totalvolum er oppgitt til 2 millioner m3 fast fjell, men forventet årlig uttak er 30 000 m3 masse. Dette gir en forventet levetid for uttaket på ca. 65 år. Uttakets levetid og årlig uttak vil imidlertid variere med etterspørselen i markedet.

Det tas ut blokkstein som eksporteres for videreforedling til kjøkkenbenker, fasadeplater og gulvflis over hele verden.

Konsesjonsområdet er i henhold til reguleringsplan «Reguleringsplan for Krukåsen», planID 3805_ 201007, vedtatt 18. april 2012, regulert til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 27. november 2020