Hagen Vesterhaug i Elverum kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Gunnar Holth Grusforretning AS.

Søknaden gjelder Hagen Vesterhaug masseuttak på gbnr. 10/13 og 11/1 i Elverum kommune. Omsøkt område er om lag 473 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 12. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 250 000 m3 og totalt uttak på om lag 7 270 000 m3. Det skal tas ut både fjell og grus innenfor omsøkt område. Massene er planlagt brukt i leveranser til bygg- og anleggsarbeider, betong og asfaltproduksjon.

Området er regulert til steinbrudd og masseuttak i detaljreguleringsplan for Hagen Vesterhaug masseuttak datert 13. desember 2018 med arealplan-id 2017001.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 3. April 2019