Hagan steinbrudd i Nærøy kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nærøysund Kraftbetong AS.

Nærøysund Kraftbetong AS søker om driftskonsesjon for Hagan steinbrudd i Nærøy kommune. Størrelsen på omsøkt areal er ca. 38 daa. Tiltakshaver antyder at totaluttak for hele uttaksområdet er ca. 630 000 m3. De anslår et totalt årlig uttaksvolum på ca. 20 000 m3, men dette kan variere med marked og etterspørsel. Forekomsten er klassifisert i mineralkategorien grunneiers mineraler.

Tiltakshaver beskriver forekomsten som bestående av migmatittgneis, uinndelt granittisk til granodiorittisk sammensetning, samt øyegneis, omdannet porofyrisk granitt. Ifølge tiltakshaver holder forekomsten meget høy kvalitet. Forekomsten skal bearbeides og selges i ulike fraksjoner. Primært vil forekomsten bli brukt til bygge- og anleggsformål.

Området er i reguleringsplan for «Hagan steinbrudd», vedtatt i kommunestyret den 21. juni 2018, regulert til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 7. desember 2018