Hafstad massetak i Sunnfjord kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 frå Magne Hafstad AS.

Magne Hafstad AS søkjer om driftskonsesjon for uttak av lausmassar i kombinasjon med fast fjell i Hafstad massetak. Uttaket er lokalisert på eigedomen 61/8 og 61/41 i Sunnfjord kommune. Omsøkt område er 23 daa og kjem fram av vedlagte kart. Ifølgje tiltakshavaren skal dei ta ut om lag 125 000 m3 i året. Det totale uttaket angir tiltakshaver til å vere 500 000 m3.

Uttaket består av sand/grus og fast fjell i form av granitt og gneis. Tiltakshavaren beskriv at massetaket består av eit grovt steinrikt topplag, med grusige og sandige skrålag. Ifølgje tiltakshavaren skal førekomsten nyttast som byggeråstoff.

Omsøkt område er avsett til masseuttak i kommuneplanen sin arealdel. Det føreligg også ein reguleringsplan «Detaljplan med tilhørande  reguleringsføresegner for Leirdalen - gbnr.61/8 m.fl.» med planID: 143220150013 for området.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 9. november 2020