Hadeland pukkverk i Lunner kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Hadeland pukkverk AS.

Hadeland pukkverk er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 115/135 i Lunner kommune. Det omsøkte området er om lag 194 dekar og fremgår av kart på side 4 og 5 i høringsvedlegget. Omsøkt område er avsatt til område for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel, vedtatt 24.10.2013. Videre er område regulert til område for masseuttak i reguleringsplan med navn «Styrken industripark» vedtatt 06.09.1990. Det er oppgitt at forekomsten er fast fjell bestående av en porfyrisk vulkansk bergart som hovedsakelig vil benyttes til ubundne masser som maskinkult og subbusfraksjoner, samt grøftepukk og strøsand. I tillegg produseres det jernbanepukk og finpukk som tilslag til asfalt og betong. Det er estimert et årlig uttak på om lag 58 000 m3 og et totalt uttak på 4 300 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 14. august 2018