Haavemoen i Notodden kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Haave Grustak AS.

Haavemoen er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 94/3 og 94/66 i Notodden kommune. Det omsøkte området er om lag 221 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til råstoffutvinning og regulert til område for steinbrudd og masseuttak i reguleringsplan «Haave Massetak» datert 12.02.2009 med planID: 299. Det er oppgitt at forekomsten består av en lys og åpen furumo med grusmasser, og at området er begrenset av en fjellrygg i nord. Fjellmassene skal knuses og vil hovedsakelig benyttes til vegformål o.l. Det er estimert et årlig uttak på om lag 20-50 000 m3 og et totalt uttak på 1,5 mill. m3 grus og 0,3 mill. m3 fjell.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 6. juni 2018