Gusdal i Vanylven kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Sibelco Nordic for Gusdal olivinbrudd, gårds- og bruksnummer gnr. 49 bnr, 1, 2, 3, 4, 8, gnr. 50 bnr. 1, 2, 3, 4, gnr. 51 bnr. 1 og gnr. 52 bnr. 1 og 4 i Vanylven kommune. 

Omsøkt område er om lag 1765 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak på om lag 620 000 m3 og totalt uttak på om lag 67 000 000 m3. Området er i reguleringsplan «Reguleringsplan uttaksområdene Gusdalen og Sundalen», planid 200001, regulert til steinbrudd og masseuttak. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 1. november 2021