Gullvika steintak/fyllplass i Namsos kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Rolf Thorsen.

Søknaden gjelder steinuttak for knusing til forskjellige fraksjoner fra gårds- og bruksnummer 14/4 i Namsos kommune. Størrelsen på det omsøkte arealet er 85,3 daa, mens anslått totalvolum er 700 000 m3.

Området er i henhold til kommuneplanens arealdel for Namsos avsatt til «Planlagt råstoffutvinning». Det foreligger en godkjent reguleringsplan for uttaket: «Reguleringsplan for steintak/fyllplass Gullvika», vedtaksdato 28. april 2016.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 23. februar 2018