Gullmoen i Vefsn kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Brubakk Maskin AS.

Gullmoen er lokalisert på gnr./bnr. 181/1 i Vefsn kommune. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF. Det foreligger ingen godkjent reguleringsplan for området, men søker oppgir at det er varslet oppstart av reguleringsplanarbeid. Så langt DMF kan se er det ikke tidligere gjort noen vurdering av tiltakets konsekvenser for miljø.

Det omsøkte arealet er på 75 daa. Det anslås at totalvolumet på uttaket vil være 250 000 m3 masse. Forventet årlig uttak er 10 000 m3 masse. Forekomsten beskrives av søker som en grusforekomst. Deler av forekomsten er egnet til betongformål.

Søknaden legges nå ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Søndag, 22. november 2015