Gullkista massetak i Sortland kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Gunnar Holth Grusforretning AS.

Gullkista massetak er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 9/14 og 9/16 i Sortland kommune. Det omsøkte området er om lag 182 dekar og fremgår av kart på side 4 og 5 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til steinbrudd/massetak i reguleringsplan med planID 2010263 og navn «Gullkista massetak», datert 28.10.2010. Uttaksområdet ligger i Kanstadfjord/ Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt, og er delvis omfattet av område for vinterbeite og flyttelei. Det er oppgitt at forekomsten består av gneis og granitt som hovedsakelig vil benyttes til tilslag ved asfalt- og betongproduksjon, samt til veibygging og andre anleggsformål. Det er estimert et årlig uttak på om lag 140 000 m3 og et totalt uttak på 4 080 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 21. august 2018