Gubbeskallen i Sør-Odal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Maarud Gaard Thomas Stang.

Maarud Gaard Thomas Stang søker om driftskonsesjon for uttaket Gubbeskallen gbnr. 53/2 i Sør-Odal kommune. Det omsøkte arealet er på 11 daa. Tiltakshaver anslår at totalt uttaksvolum er 55 500 m3 og at det forventes et årlig uttak på 1500 m3. Forekomsten er klassifisert som grunneiers mineraler. I følge tiltakshavers beskrivelse består ressursen av grunnfjell som sprenges og knuses. Tiltakshaver oppgir også at massen hovedsakelig består av granitt. Grusen er blitt brukt til rehabilitering av skogsbilveger.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 25. mai 2016