Grundnes klebersteinsbrudd i Målselv kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider.

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (org. nr. 938 966 397) har søkt om driftskonsesjon for Grundnes klebersteinsbrudd som er lokalisert på gnr./bnr. 3/3 fnr. 1 i Målselv kommune. Omsøkt konsesjonsområde er 26 dekar og fremgår kart i høringsvedlegget på side 14 og 15. Forekomsten som tas ut er naturstein/ kleberstein.

Området er i kommunens reguleringsplan av 10. november 1994 avsatt til steinbrudd.

Det er anslått et årlig uttak på om lag 200-400 m3, og totaluttak på om lag 12 000m3. Årlig uttak kan imidlertid variere som følge av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 16. April 2021