Grønneflåta i Nore og Uvdal kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Numedal Pukk og Steinproduksjon AS

Numedal Pukk og Steinproduksjon AS søker om driftskonsesjon for Grønneflåta i Nore og Uvdal kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 96 dekar og er lokalisert på eiendommene gnr./bnr. 42/21, gnr./bnr. 42/1, gnr./bnr. 42/8 og gnr./bnr. 43/1. Kart på side 4 og 5 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde. Området er regulert til masseuttak/næringsområde i reguleringsplan vedtatt 6. april 2017.

Forekomsten som skal utvinnes består hovedsakelig av sand, grus og stein. Tiltakshaver opplyser at råstoffene skal benyttes til lokale bygg- og anleggsformål. Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er ca. 317 000 m3 og et årlig uttak på rundt 13 000 m3. Årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 9. desember 2019