Grødem steinbrot i Strand kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 frå Fiskå Naturstein AS (org. nr. 925 334 936) for uttak på gbnr. 2/1 og 2/3 i Strand kommune. 

Omsøkt areal er på ca. 80 daa og kjem fram av kart som er en del av høyringsvedlegga. Det er anslått eit årleg uttak av fast fjell på om lag 15 000 m3 og totalt uttak på om lag 1 120 000 m3.

Området er regulert til steinbrot i reguleringsplan datert 11. mai 2020 med plan ID 1130-201911, med tilhøyrande detaljreguleringsplan med konsekvensutredning datert 28. april 2021.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 28. mars 2022