Grinder steinbrudd i Grue kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Svein Brodahl (enkeltpersonforetak).

Grinder steinbrudd er lokalisert på gbnr. 48/66, 51/41 og 48/87 i Grue kommune. DMF gjør oppmerksom om at informasjonen for søknaden er oppdatert siden søknadstidspunktet i 2016, og vil derfor avvike fra det som er oppgitt i søknadsskjema. I henhold til dagens informasjon søker tiltakshaver om uttak av fast fjell innenfor et område på ca. 81 daa. Området samsvarer med fremtidig reguleringsplan for området. Innenfor uttaksområdet antyder tiltakshaver et samlet uttak på ca. 560 000 m3. Tiltakshaver anslår et årlig uttak på ca. 12 500 m3, noe som svarer til ca. 30 000 – 40 000 tonn pr. år.

Ifølge tiltakshaver tok NGU prøver av forekomsten i 2015. Rapporten viste at dominerende bergart i området er ryolitt. Tiltakshaver viser til at bergarten er av god kvalitet og derfor egner seg til vegformål, samt at den er godt egnet til bære- og forsterkningslag for vegbygging i alle trafikkgrupper. Forekomsten er planlagt brukt til bygg og anlegg, veganlegg, flomberedskap for NVE og lignende. Tiltakshaver skal produsere ulike fraksjoner av knust stein. De forventer ingen rest av forekomsten som ikke er salgbar.

Per i dag ligger deler av uttaksområde innenfor område satt av til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel for Grue kommune 2013-2023. Det er i tillegg varslet oppstart av «Detaljreguleringsplan for Grinder steinbrudd» med planID 2016001. Kartmaterialet og driftsplanen for øvrig har tatt høyde for området som nå søkes regulert til steinbrudd og masseuttak.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 20. mai 2019