Greivsneset i Volda kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43, datert 9. mai 2015 frå K. A. Aurstad AS med org.nr. 937 280 750. 

Uttaksområdet på Greivsneset er lokalisert på gnr./bnr. 31/1 i Volda kommune. Totalt omsøkt areal er om lag 65 dekar, sjå side 4 i høyringsvedlegget. Det er oppgitt i søknaden at drifta i hovudsak omfattar uttak av fast fjell, som skal produserast til pukk og grus. Det skal også produserast murstein og plastringsstein (naturstein). Det er estimert eit årlig uttak på 60 000 m3 og et estimert total uttak på 720 000 m3

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gjev nærare orientering om DMF sine forventingar til høyringsfråsegnene og handsaminga vår av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 9. november 2018