Granerud pukk i Nord-Odal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Gunnar Holt Grusforretning AS.

Søknaden gjelder Granerud pukkverk på gbnr. 36/4, 36/8 og 36/109 i Nord-Odal kommune. Omsøkt område er om lag 67 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s.14.  Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 35 000 m3 og totalt uttak på om lag 1 970 000 m3. Området er regulert til steinbrudd og masseuttak i detaljreguleringsplan for Granerud industriområde og motorsportanlegg, datert 20. mai 2018.

Tiltakshaver skriver i søknaden at forekomsten består av mylonittisk gneis og at massene hovedsakelig skal brukes til tomter, skogsbilveger, tilslag til asfalt og så videre.

DMF gjør oppmerksom på at det står feil gbnr. og størrelse på omsøkt område i søknadsskjema. Det er opplysningene i dette høringsbrevet som er gjeldende for søknaden.

Søknaden om driftskonsesjon gjelder en utvidelse av allerede eksisterende masseuttak. Allerede eksisterende masseuttak ble tildelt driftskonsesjon, datert 8. oktober 2014. Se kart i høringsvedlegget s. 16 som viser både eksisterende masseuttak og den omsøkte utvidelsen.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 5. desember 2019