Granås pukk og grus i Nannestad kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Granås Maskin AS.

Granås Maskin AS søker om driftskonsesjon for uttaket Granås pukk og grus, lokalisert på eiendommen gbnr. 112/24 i Nannestad kommune. Tiltakshaver skal ta ut sand og grus, løsmasser, innenfor det omsøkte området på ca. 13 daa. Kart over konsesjonsområdet finnes på s. 14 og 15 i høringsvedlegget.

Ifølge tiltakshaver utgjør det samlede uttaksvolumet innenfor det omsøkte området ca. 160 000 m3. Tiltakshaver ser for seg å ta ut ca. 10 000 m3 i året. Dette kan endre seg basert på etterspørsel og markedssituasjonen.

Omsøkt område er i reguleringsplan «Detaljregulering for Slettmoen Næringsområde, N11», vedtatt av Plan- og utviklingsutvalget i Nannestad kommune den 25.august 2015, regulert til næringsbebyggelse, grønnstruktur samt skogbruk.

Ifølge tiltakshaver består grunnen innenfor omsøkt område hovedsakelig av breelvavsetninger, men en finner også elve- og bekkeavsetninger. Sand- og grusforekomsten er en deltaavsetning som er bygget opp til ca. 205-210 m.o.h. Videre viser tiltakshaver til at NGU har tatt prøver i området som viser at 70-75 % av massene består av sand, 20-30 % består av grus og at 2-5 % er stein. Forekomsten er ifølge tiltakshaver klassifisert som kommunalt meget viktig. Massene er godt egnet som byggeråstoff.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 10. oktober 2019