Gøysamyra i Forsand kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Forsand Sandkompani AS.

Det omsøkte området på Gøysamyra er lokalisert på gnr./bnr. 40/3 og 41/2. Området er 16,3 dekar og fremgår på s. 4 i høringsvedlegget. Driftsplanen omfatter et større område. Søker oppgir å ha konsesjon etter annet regelverk for de øvrige gnr./bnr. som omfattes av driftsplanen.

Søker oppgir at forekomsten består av 8-10 meter horisontale lag av sortert grus over skrålag av sand. Massene blir blandet med masser fra ulike uttaksområder for å oppnå rett kvalitet. Massene brukes til å produsere ulike typer tilslag. Anslått totalvolum for uttaket er 98 000 m3 og forventet årlig uttak er 50 000 m3.

Området er i henhold til reguleringsplan Myra og Gøysamyra industriområde (plannr. 20 12 02) vedtatt 20.05.2015 regulert til forretning/kontor/industri, annen veggrunn-grøntareal, veg/kjøreveg og fortau/gang-/sykkelveg.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 23. februar 2017