Goasholt i Notodden kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Notodden Pukk AS.

Notodden Pukk AS søker om driftskonsesjon for Goasholt i Notodden kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 108 dekar og er lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 44/1. Kart på side 14 og 15 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde. Området er i reguleringsplan, vedtatt 16. desember 2009, regulert til steinbrudd/masseuttak.

Forekomsten som skal utvinnes består i hovedsak av foliert granitt og kvartsitt (fast fjell).   Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er ca. 2 000 000 m3 og et årlig uttak på rundt 35 000 - 40 000 m3. Årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 7. august 2020