Gjølme pukkverk i Orkdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra NCC Industry AS.

NCC Industry AS søker om driftskonsesjon for Gjølme pukkverk (gbnr. 257/1) i Orkdal kommune. Omsøkt område svarer til område regulert til råstoffutvinning og utgjør et areal på ca. 117 dekar. I følge tiltakshaver er totaluttak 1 100 000 m3 og årlig uttak er beregnet til ca. 115 000 m3. Uttakstakten kan endre seg i forhold til etterspørsel og marked.

Tiltakshaver opplyser at de dominerende bergartene i uttaksområdet gneis, granitt og kvartsitt. NGU kategoriserer ressursen som lokal viktig. Råstoffene skal ifølge tiltakshaver benyttes til veibygging og betongproduksjon.

Uttaksområdet er i vedtak av 10. april 2013 regulert til område for råstoffutvinning (plan-ID D11B).

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 18. februar 2019