Gjerdrum massetak i Våler kommune i Hedmark - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Solør Pukk AS.

Solør Pukk AS søker om driftskonsesjon for Gjerdrum massetak (gbnr. 10/16) i Våler kommune i Hedmark. Uttaksområdet svarer til område regulert til masseuttak og dekker et areal på ca. 84 daa. Ifølge tiltakshaver utgjør totalvolumet for uttaket innenfor uttaksområdet 1 590 000 faste m3. Tiltakshaver antyder et årlig uttak på ca. 13 000 faste m3. Uttakstakten kan imidlertid endre seg i takt med marked og etterspørsel.

Ifølge tiltakshaver er den dominerende bergarten i området en granittisk gneis. Kvaliteten på forekomsten beskrives som god. Massene er hovedsakelig tenkt benyttet til skogsbilveger, private veger, tomteopparbeidelse samt til offentlige bygg og anlegg i området. Fjellet beskrives ellers som homogent og uten sprekker av betydning for driften.

Området er i «reguleringsplan for Gjerdrum massetak i Våler kommune» med planID 2015002, vedtatt i kommunestyret den 22. mai 2017, regulert til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er nå tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vårt behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 13. desember 2018