Gjerdemyra massetak i Kragerø kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Farsjø Pukk AS.

Søknaden gjelder uttak på gbnr. 53/1 i Kragerø kommune. Omsøkt areal er oppgitt til 36 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene.

Planlagt årlig uttaksvolum er oppgitt til mellom 7 og 10 000 m3 masse, mens planlagt samlet uttaksvolum er oppgitt til 250 000 m3 masse. Dette gir en anslått levetid på uttaket på ca. 30 år. Årlig uttaksvolum vil imidlertid variere basert på etterspørselen av de produkter som uttaket produserer.

Konsesjonsområdet er i kommuneplanens arealdel anført som næringsvirksomhet. En mindre del av arealet i øst er omfattet av en faresone for høyspentanlegg. Etter endt drift av uttaket er planlegges bruk til å være næringsareal.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 18. september 2020