Gjefle skog i Nordre Land kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Land Anleggsdrift AS.

Land Anleggsdrift AS søker om driftskonsesjon for Gjefle skog i Nordre Land kommune. Omsøkt areal er ca. 107 daa. Konsesjonsområdet samsvarer med område regulert til masseuttak. Tiltakshaver anslår at totalvolum uttak innenfor omsøkt område er 3 200 000 m3. Uttakstakten vil kunne variere med markedet, men tiltakshaver forventer et årlig uttak på ca. 20 000 m3. Forekomsten tilhører mineralkategorien grunneiers mineraler.

Tiltakshaver beskriver forekomsten som en tett, finkorning kvartsitt. Ifølge tiltakshaver er massene av meget god kvalitet. Massene som tas ut vil hovedsakelig bli brukt til vegformål, tomteopparbeidelse og ellers bygg- og anleggsformål i lokalmarkedet.

Området er i reguleringsplan for «massetaket Gjefle skog i Nordre Land kommune» med planID 20110003, vedtatt i kommunestyret den 24. april 2012 regulert til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 10. desember 2018